Breaking News
Home Tag Archives: ธกส

Tag Archives: ธกส

ธกส. ช่วยชาวนา จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าว ไร่ล่ะ 1,200 บาท เริ่มจ่ายตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2561

ธ.ก.ส. จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ปลูกข้าวไร่ล่ะ 1,200 บาท ให้กับผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายล่ะ 10 ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 12,000 บาท เพื่อเป็นค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 ที่ขึ้นทะเบียนรวม 3.9 ล้านรายทั่วประเทศ โดยจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นายนุกูล ปาระชาติ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. พร้อมสนับสนุนสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล ในการเก็บรักษาและปรับปรุงคุณภาพข้าวเปลือกเพื่อรอราคา รวมถึงไม่ต้องกังวลกับภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และภาระหนี้สิน จำนวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 1. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต2560/61 โดยจ่ายสินเชื่อให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ที่ยุ้งฉางของตนเอง กำหนดวงเงินสินเชื่อต่อตันข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 สิ่งเจือปนไม่เกินร้อยละ 2 ในอัตราร้อยละ 90 ของราคาตลาด ตามชนิดข้าวเปลือก ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลิ และข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาว ราคาตันละ 10,800 บาท ข้าวเปลือกเจ้าตันละ 7,200 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ตันละ 8,500 บาท กำหนดวงเงินกู้สำหรับเกษตรกรสูงสุดรายละไม่เกิน 300,000 …